Czasopismo POLIMERY

Okładka Polimerów

Polimery – czasopismo o zasięgu międzynarodowym, obejmujące tematykę: tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych. Czasopismo jest skierowane do pracowników naukowych, menadżerów oraz pracowników inżynieryjnych wyższych uczelni, PAN, instytutów badawczych i zakładów przemysłowych, specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie polimerów.

„Polimery” na swoich łamach przedstawiają oryginalne, recenzowane przez specjalistów prace obejmujące: zagadnienia dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie syntezy, analizy, technologii, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości, zastosowania i recyklingu tworzyw polimerowych; dane dotyczące nowości technicznych i wynalazków z dziedziny tworzyw; informacje na temat krajowego przemysłu tworzyw, produkcji surowców i półproduktów oraz przemysłu tworzyw na świecie; sprawozdania z konferencji naukowych i targów branżowych; sylwetki wybitnych naukowców pracujących w dziedzinie polimerów; informacje dotyczące realizowanych w kraju przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzje książek z dziedziny polimerów.