Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych

Oferujemy usługi w zakresie zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia 1272/2008 (CLP)

Zgodnie z art. 45 i załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP, od 1 stycznia 2021 r. importerzy, dalsi użytkownicy (czyli formulatorzy mieszanin) oraz niektórzy dystrybutorzy mają obowiązek przekazywania wyznaczonym organom informacji na temat mieszanin we wspólnym zharmonizowanym formacie unijnym.

Informacje podlegające zgłoszeniu obejmują między innymi:

  • skład chemiczny mieszaniny niebezpiecznej;
  • tożsamość, zakresy stężeń oraz klasyfikacje składników;
  • klasyfikację i dane toksykologiczne mieszaniny niebezpiecznej;
  • kategorie produktów zgodnie ze zharmonizowanym europejskim systemem kategoryzacji produktów (EuPCS).

Ponadto na etykiecie produktu należy umieścić tzw. kod UFI – niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (ang. Unique Formula Identifier).

Powyższe obowiązki dotyczą na razie podmiotów wprowadzających do obrotu na terenie UE mieszaniny o zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych. Mieszaniny do zastosowań przemysłowych będą podlegały nowym przepisom od 1 stycznia 2024 r.

W przypadku mieszanin zgłoszonych zgodnie z przepisami krajowymi (w Polsce jest to zgłoszenie za pośrednictwem systemu ELDIOM) przed 1 stycznia 2021 r. (mieszaniny do zastosowań konsumenckich i profesjonalnych) lub przed 1 stycznia 2024 r. (mieszaniny do zastosowań przemysłowych) obowiązuje okres przejściowy do 1 stycznia 2025 r.

Oferujemy usługę polegającą na:

  • nadaniu mieszaninie numeru UFI;
  • przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia mieszaniny niebezpiecznej za pomocą programu IUCLID6 na podstawie karty charakterystyki oraz dodatkowych informacji od zleceniodawcy;
  • przedłożeniu dokumentacji zgłoszenia za pośrednictwem portalu powiadomień ECHA (ECHA Submission portal).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Kontakt

reach_clp@ichp.pl

mgr Marcela Palczewska-Tulińska

tel. +48 22 568 20 39

dr Anna Bańkowska

tel. +48 22 568 26 67

mgr inż. Paulina Porębska-Sęktas

tel. +48 22 568 20 33