Szkolenia i warsztaty

Data
Temat
Uwagi
20.05.2022

SZKOLENIE ONLINE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty  charakterystyki

Zakres tematyczny szkolenia:
Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)

BRAK MIEJSC

 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie – zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących

Załącznik VIII do CLP i nowe obowiązki dla wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne

 • Rozporządzenie(UE) 2017/542 – cel i stosowanie
 • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie

o   Wymogi dotyczące przekazywanych informacji
o    Terminy
o    Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI): generowanie, sposoby przekazywania
o    Dane zawarte w przekazywanych informacjach
o    Format przekazywanych informacji
o    Typy zgłoszeń
o    Narzędzia do przygotowania i przesyłania zgłoszenia
o    Aktualizacja zgłoszeń

Karta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych – system ELDIOM
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2 karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy
 • Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy

490 zł
/osoba
13.05.2022

SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).

Zakres tematyczny:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia – substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV]oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników– przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy

Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy

490 zł
/osoba
12.04.2022

SZKOLENIE ONLINE: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty  charakterystyki

Zakres tematyczny szkolenia:
Rozporządzenie CLP wraz z dostosowaniami do postępu technicznego (tzw. ATP)

BRAK MIEJSC. Planowany kolejny termin: 20.05.2022

 • Sposób korzystania z zapisów rozporządzenia
 • Kiedy należy zastosować zapisy ATP
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (kryteria klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynniki M, oszacowana wartość toksyczności ostrej ATE)
 • Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny sklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, w tym jakie substancje wymienia się na etykiecie oraz jak stosuje się wymagania dodatkowe (LZO, detergenty, itp.)
 • Obowiązujący wymiar etykiet oraz piktogramów w zależności od pojemności opakowania
 • Oznakowanie – zwolnienia dla małych opakowań poniżej 125 ml
 • Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących

Załącznik VIII do CLP i nowe obowiązki dla wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne

 • Rozporządzenie(UE) 2017/542 – cel i stosowanie
 • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie

o   Wymogi dotyczące przekazywanych informacji
o    Terminy
o    Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI): generowanie, sposoby przekazywania
o    Dane zawarte w przekazywanych informacjach
o    Format przekazywanych informacji
o    Typy zgłoszeń
o    Narzędzia do przygotowania i przesyłania zgłoszenia
o    Aktualizacja zgłoszeń

Karta charakterystyki

 • Podstawy prawne
 • Obowiązek sporządzania karty charakterystyki – kiedy jest wymagana?
 • Kto jest odpowiedzialny za kartę charakterystyki
 • Format i język karty charakterystyki
 • Aktualizacja karty – kiedy i w jakim terminie
 • Okresy przejściowe dla kart charakterystyki – czy jeszcze obowiązują?
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych – system ELDIOM
 • Uzyskiwanie zgody na zastosowanie nazwy alternatywnej w sekcji 3.2 karty charakterystyki – kiedy jest to możliwe i jaka jest obowiązująca procedura

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy
 • Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy

490 zł
/osoba 
6.04.2022

SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH

BRAK MIEJSC. Planowany kolejny termin: 13.05.2022

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych, mające na celu kompleksowe omówienie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorstw produkujących, importujących lub stosujących chemikalia, w tym obowiązków dla producentów i importerów wyrobów (w rozumieniu definicji wynikającej z rozporządzenia REACH).

Zakres tematyczny:

 • Zakres stosowania rozporządzenia REACH
 • Wyłączenia i zwolnienia – substancje; odpady i substancje z odzysku; załącznik IV i V
 • Obowiązki rejestracyjne zgodnie z rozporządzeniem REACH, w tym zakres wymaganych danych w zależności od tonażu
 • Co po 1 czerwca 2018 r.?
 • Obowiązki podmiotów produkujących/importujących substancje oraz importujących mieszaniny sklasyfikowane w zakresie tonażowym < 1 tony/rok. Zgłoszenie substancji do wykazu C&L
 • Załącznik XIV (obowiązek uzyskiwania zezwoleń)
 • Załącznik XVII (ograniczenia w produkcji i obrocie niektórych substancji i produktów)
 • Obowiązki producentów i importerów wyrobów [Lista kandydacka (substancje SVHC) – załącznik XV]oraz zgłaszanie wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • Obowiązki dalszych użytkowników– przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karty charakterystyki, „deklaracja REACH”)

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie ONLINE zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub ClickMeeting
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wymaganiach sprzętowych i programowych umożliwiających udział w szkoleniu
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy

Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu oraz wszystkie materiały prezentowane podczas szkolenia (w formie elektronicznej na pendrivie) zostaną przesłane do uczestników pocztą.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy

490 zł
/osoba 
7.10.2021

SZKOLENIE ONLINE: Przepisy prawa dotyczącego chemikaliów w pigułce

Szkolenie przeznaczone dla osób, które w przedsiębiorstwach branży chemicznej i pokrewnych odpowiedzialne są za to, aby zarządzanie chemikaliami (w tym odpadami) odbywało się zgodnie z obowiązującym zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej prawem. Celem szkolenia jest przegląd obowiązków wynikających z przepisów prawa dla przedsiębiorstw produkujących i/lub importujących chemikalia, dalszych użytkowników stosujących chemikalia w swojej działalności oraz dystrybutorów.

Zakres tematyczny:

1) Wybrane polskie akty prawne:

 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, w tym zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenia, kary za niedopełnienie obowiązków, wybrane zadania i uprawnienia Prezesa Biura ds. substancji chemicznych, np. zgłaszanie i rejestracja prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3, zgłaszanie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 • Organy nadzoru i ich uprawnienia (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa, itp.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; (2018-2021)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów;
 • Ustawa o odpadach (odpady niebezpieczne, środki niebezpieczne, rejestr BDO (Baza danych o odpadach));
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów;
 • Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
 • Transport drogowy (ADR)

2) Wybrane polskie/unijne akty prawne:

 • Ustawa o produktach biobójczych/Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii / Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych / Rozporządzenie (UE) 2015/1011 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych/Rozporządzenie (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 / Rozporządzenie (UE) 2015/1013 ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.

3) Wybrane unijne akty prawne

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami, w tym przepisy dotyczące załącznika VIII
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie (UE) nr 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin szkolenia
Wykładowcy

490 zł
/osoba