Karty charakterystyki

Oferujemy usługi w zakresie opracowywania kart charakterystyki

Niemal każda firma zajmująca się produkcją, importem lub dystrybucją chemikaliów, z dużym prawdopodobieństwem wcześniej czy później będzie mieć do czynienia z substancjami lub mieszaninami, które wymagają sporządzenia karty charakterystyki.

Jeśli okaże się, że produkt, który macie Państwo zamiar wprowadzić do obrotu, stwarza zagrożenie, tzn. jest zaklasyfikowany zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP (1272/2008) m.in. jako:

  • wybuchowy, utleniający, łatwopalny;
  • toksyczny, szkodliwy, żrący, drażniący, uczulający;
  • rakotwórczy, mutagenny albo działający szkodliwie na rozrodczość;
  • stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego;

lub

  • gdy substancja spełnia kryteria PBT (trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna) lub vPvB (bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) lub znajduje się na liście kandydackiej (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – SVHC),

ciąży na Państwu obowiązek dostarczenia odbiorcy prawidłowo sporządzonej karty charakterystyki w języku państwa, na terenie którego produkt jest wprowadzany do obrotu.

Ponadto, gdy produkt (mieszanina) nie spełnia kryteriów klasyfikacji, ale zawiera:

  • substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, w stężeniach wynoszących, co najmniej 1 % mas. (lub powyżej specyficznego stężenia granicznego) w przypadku mieszanin nie będących gazami lub co najmniej 0,2 % obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu, albo
  • substancję PBT, vPvB lub SVHC w stężeniu wynoszącym co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących w postaci gazu, albo
  • substancję, dla której w Unii Europejskiej zostały wyznaczone normatywy higieniczne,

kartę mają Państwo obowiązek dostarczyć odbiorcy na jego żądanie.

Obowiązek ten wynika z artykułu 31 rozporządzenia REACH (1907/2006). Aktualny format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.  Od dnia 31 grudnia 2022 r. wszystkie dostarczane karty charakterystyki muszą być zgodne z nowym formatem.

Opracowanie karty ≠ przetłumaczenie

Opracowanie karty należy do obowiązków dostawcy, a zatem producenta, importera (spoza UE), dalszego użytkownika lub dystrybutora, który wprowadza produkt do obrotu. Często jednak karta charakterystyki opracowana przez dostawcę nie spełnia wszystkich wymogów prawa polskiego, m.in. dotyczących obowiązujących normatywów higienicznych. Dosłowne przetłumaczenie oryginału prowadzi często do nieuwzględniania przepisów prawa i braku weryfikacji, np. klasyfikacji podanej przez producenta.

Pamiętaj! Karta charakterystyki ma umożliwić podjęcie w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Na podstawie prawidłowo sporządzonej karty charakterystyki opracowywana jest etykieta umieszczana na produkcie, która ma zapewnić konsumentowi wyczerpującą informację o potencjalnych zagrożeniach, związanych z użyciem substancji lub mieszaniny.

Dlatego tak ważne jest, aby zarówno karta, jak i etykieta były sporządzone prawidłowo!


Wstępnej oceny dostarczonych oryginałów kart dokonujemy bezpłatnie.

Ponadto wykonujemy zgłoszenia mieszanin stwarzających zagrożenie do Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi (dotyczy tylko mieszanin przeznaczonych do zastosowania przemysłowego) oraz zgłoszenia substancji stwarzających zagrożenie do Wykazu C&L prowadzonego przez ECHA (dotyczy producentów lub importerów).

Oferujemy również usługę zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP, jak również prowadzimy szkolenia z zakresu przepisów rozporządzenia CLP oraz zasad sporządzania kart charakterystyki.

Jeśli więc chcecie Państwo mieć pewność, że karta charakterystyki, którą wykorzystujecie w Waszym przedsiębiorstwie i oferujecie klientom, spełnia wymogi unijnego i polskiego prawa w zakresie chemikaliów, zaś etykieta została przygotowana we właściwy sposób – uważacie przy tym, że nasi przodkowie mądrze zrobili, wymyślając społeczny podział pracy – skorzystajcie z naszych usług.

Kontakt

mgr Marcela Palczewska-Tulińska

marcela.palczewska-tulinska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 20 39, +48 22 568 20 06

reach_clp@ichp.pl