Wyroby włókiennicze

Decyzja Komisji (UE) 2017/1392 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję Komisji 2014/350/UE ustalającą kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5069)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2148 z dnia 7 grudnia 2016 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2017 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2013 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1164/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 286/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I – w celu dodania nazwy nowego włókna tekstylnego – oraz załączniki VIII i IX – w celu dostosowania ich do postępu technicznego – do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1321/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1322/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Addendum do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE