Wprowadzanie do obrotu, wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1656 z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 w odniesieniu do wykazów pestycydów i chemikaliów przemysłowych

Decyzja Rady (UE) 2023/990 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konferencji Stron Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami w odniesieniu do niektórych zmian do konwencji i jej załącznika III

Decyzja Rady (UE) 2022/1024 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konferencji Stron Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami w odniesieniu do zmian załącznika III do tej Konwencji

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/643 z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 w odniesieniu do wykazów pestycydów, chemikaliów przemysłowych, trwałych zanieczyszczeń organicznych i rtęci oraz aktualizacji kodów celnych

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1068 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1701 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/330 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/172 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1115 z dnia 7 lipca 2016 r. określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/770 z dnia 14 kwietnia 2016 r. określająca wspólny format do celów przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2229 z dnia 29 września 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 167/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 71/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2011 r. określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach piątego posiedzenia Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej w odniesieniu do zmian do załącznika III do konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (2011/162/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Informacje Komisji Europejskiej
Komunikat Komisji – Wytyczne techniczne dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 689/2008 – Publikacja dokonana zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (2011/C 65/01)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów