Substancje kontrolowane, warstwa ozonowa

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2257 z dnia 10 grudnia 2021 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8864)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2181 z dnia 17 grudnia 2020 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8996)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1604 z dnia 23 października 2020 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził wodorofluorowęglowodory do obrotu w Unii od dnia 1 stycznia 2015 r., jak zgłoszono zgodnie z tym rozporządzeniem (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9500)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2079 z dnia 27 listopada 2019 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C (2019) 8535)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 20 maja 2014 r.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/522 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości danych dotyczących produkcji, przywozu i wywozu alkoholi wielowodorotlenowych zawierających fluorowęglowodory na podstawie art.19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2020 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2020 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2029 z dnia 18 grudnia 2018 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8655)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1855 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2016

Decyzja Rady (UE) 2018/219 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2019 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2019 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2019 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2333 z dnia 13 grudnia 2017 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8317)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7080)

Decyzja Rady (UE) 2017/1541 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/605 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2114 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7715)

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2016 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2016 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9322)

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 10 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/372/UE dotyczącą stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6517) (2014/8/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2013z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej bromku metylu

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 1sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/782/UE w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4922)

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2014 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2014 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych (2013/C 25/06)

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8899 (2012/782/UE)

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2013 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających wystąpić z wnioskiem o kontyngent na te substancje przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych na 2013 r. (2012/C 53/09)

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ilości oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9196) (2011/873/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane oraz ilości, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1820) (2011/185/UE)

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych, których przywóz lub produkcja są dozwolone dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1819) (2011/184/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2012 r. przywozić do lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających wystąpić z wnioskiem o kontyngent dla tych substancji przeznaczonych do celów laboratoryjnych i analitycznych na 2012 r. (2011/C 75/05)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850) (2010/375/UE)

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847) (2010/372/UE)

Komisja Europejska Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2011 r. przywozić do Unii Europejskiej lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających złożyć wniosek na 2011 r. o kontyngent na takie substancje przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych (2010/C 107/12)

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907) (2010/209/UE)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową