Detergenty

Decyzja Komisji (UE) 2017/1214 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4227)

Decyzja Komisji (UE) 2017/1215 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4228)

Decyzja Komisji (UE) 2017/1216 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do zmywarek do naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4240)

Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4243)

Decyzja Komisji (UE) 2017/1219 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4245)

Decyzja Komisji (UE) 2016/2003 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca decyzje 2009/300/WE,2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nrC (2016) 7218)

Decyzja Komisji (UE) 2016/1796 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4131)

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji substancji

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom przeznaczonym do automatycznych zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8054 (2012/720/UE)

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8055) (2012/721/UE)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/383/UE z dnia 28 czerwca 2011 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE uniwersalnym środkom czyszczącym i środkom do czyszczenia urządzeń sanitarnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń

Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE i 2011/264/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji enzymów zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy Rady 67/548/EWG i z załącznikiem VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 323) (2012/49/UE)

Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE uniwersalnym środkom czyszczącym i środkom do czyszczenia urządzeń sanitarnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4442) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/383/UE)

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4448) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/382/UE)

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2815) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/264/UE)

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom do zmywarek do naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2806) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/263/UE)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie tymczasowego zakazu wprowadzania do obrotu w Niemczech detergentu POR-ÇÖZ (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2290) (2011/225/UE)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów