Omówienie wybranych aktów prawnych

USTAWA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH I ICH MIESZANINACH


8 kwietnia 2011 r. weszła w życie Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r., Nr 63. poz. 322)*. Ustawa ta określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z: rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH), rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, a także reguluje warunki lub zakazy produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji chemicznych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach powyższych rozporządzeń.

Ustawa, o której mowa wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach (Art. 65-84), m.in. w Ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Art. 69), Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 70), Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Art. 71), Ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Art. 72), Ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Art. 73) i innych.

Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach można znaleźć m.in. informacje na temat:

  • jakie grupy substancji i mieszanin zalicza się do niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie (Art.4.1, 4.2);
  • jakie są zadania nowoutworzonego centralnego organu administracji rządowej w sprawach substancji i ich mieszanin, Inspektora do spraw Substancji Chemicznych (Art. 12);
  • przez jakie organy i w jakim zakresie sprawowany jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy (Art. 29, 30);
  • warunków przekazywania informacji o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie (Art. 15);
  • warunków dokonywania klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i ich mieszanin, a także obrotu nimi i ich stosowania (Art. 18-28).

Ponadto ustawa zawiera informacje istotne dla jednostek wykonujących badania substancji i mieszanin zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Art. 16, 17) oraz przepisy karne, które podają kto podlega karze za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów (Art. 31-64).


* Ustawa zmieniona Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 675)