Raportowanie

Na kim ciąży obowiązek raportowania o SZWO zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1005/2009?

Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 producenci, importerzy i eksporterzy SZWO oraz przedsiębiorcy stosujący SZWO jako surowiec “feedstock” albo czynnik ułatwiający procesy chemiczne “process agent” są zobowiązani do składania do 31 marca każdego roku raportu o ilości SZWO wyprodukowanej, użytej w procesie, przywiezionej do UE oraz wywiezionej z UE w poprzednim roku kalendarzowym sporządzonego na formularzu (zobacz poniżej) dostępnym również na stronie internetowej ODS Komisji Europejskiej. Poza tym każde przedsiębiorstwo/ca, które niszczy SZWO, ma obowiązek przekazania raportu o ilości zniszczonej substancji.

Jak raportować o SZWO zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009?

  • Raporty za zeszły rok należy składać do 31 marca bieżącego roku w systemie Business Data Repository (BDR) – internetowym systemie składania raportów zarządzanym przez Europejską Agencję Środowiska. Aby złożyć raport, konieczne jest posiadanie konta z nazwą użytkownika i hasłem oraz upoważnienia do załadowania raportu powiązanego z danym obowiązkiem sprawozdawczym. W dokumencie pt. „Procedura składania sprawozdań w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych – krótki przewodnik” znajdują się wskazówki dotyczące procedury składania raportów. Z tego względu, że Komisja Europejska i Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) mają dostęp do systemu Business Data Repository (BDR) nie ma obowiązku przesyłania raportów bezpośrednio do nich.
  • Uwaga! W przypadku, gdy przedsiębiorca jest zarejestrowany na stronie internetowej KE (ODS database) jako np. importer/eksporter, a nie dokonał przywozu lub wywozu w danym roku kalendarzowym ma obowiązek przekazać również raport zerowy.
  • Końcowi użytkownicy SZWO przeznaczonych do zastosowań nieodzownych laboratoryjnych i analitycznych (uniwersytety, centra badawcze itp.) oraz dystrybutorzy wewnętrzni Wspólnoty Europejskiej do takich zastosowań, którzy posiadają numer ID nie muszą składać raportów, ponieważ zostanie to zrobione przez importerów.

Więcej informacji znajduje się: