Licencje

PRZYWÓZ

Jak zaimportować SZWO spoza terytorium UE?
Na podstawie artykułu 15 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 dopuszczenie do przywozu, spoza terytorium Unii Europejskiej, substancji kontrolowanych (SZWO) następuje po uzyskaniu licencji na przywóz. Takie licencje są wydawane przez Komisję Europejską po sprawdzeniu ich zgodności z art. 16 i 20.
Przywóz SZWO spoza terytorium Unii Europejskiej podlega przydziałowi kwot – przez Komisję Europejską. Ich podział na następny rok odbywa się w grudniu każdego roku oraz zostaje opublikowany w Decyzjach Komisji.

Co zrobić i kiedy?

 • Zazwyczaj w okresie wiosny każdego roku Komisja Europejska publikuje w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (Official Journal) zawiadomienia dla importerów, którzy zamierzają dokonać przywozu SZWO spoza Wspólnoty w następnym roku.
 • W okresie lipiec – sierpień każdego roku przedsiębiorcy, którzy chcą przywieźć SZWO w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku powinni wypełnić deklarację przywozu w głównej bazie danych SZWO (Main ODS Database) odnośnie SZWO, które zamierzają importować.
 • W okresie wrzesień – grudzień każdego roku na podstawie przeanalizowania przez Komisję Europejską oraz Komitet Zarządzający przedłożonych deklaracji, w oparciu o artykuł 16 Rozporządzenia (WE) 1005/2009, Komisja Europejska podejmuje Decyzję o kwotach na import na następny rok. Decyzja jest publikowana w Oficjalnym Dzienniku Komisji Europejskiej (Official Journal) i każda firma jest powiadamiana.
 • W danym roku, w którym przedsiębiorca zamierza dokonać przywozu należy złożyć wniosek o licencję w bazie danych SZWO (ODS Database), na podstawie przydzielonej kwoty.

WYWÓZ

Jak wyeksportować SZWO?
Na podstawie artykułu 17 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 dopuszczenie do eksportu, poza terytorium Unii Europejskiej, substancji kontrolowanych (SZWO) następuje po uzyskaniu licencji na wywóz . Takie licencje są wydawane przez Komisję Europejską po sprawdzeniu ich zgodności z art. 16 i 20.

Co zrobić i kiedy?

W okresie wiosny każdego roku Komisja Europejska publikuje w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (Official Journal) zawiadomienia dla eksporterów, którzy chcą wywieźć SZWO poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w następnym roku.

 • W okresie lipiec – sierpień każdego roku przedsiębiorcy, którzy chcą wyeksportować SZWO w następnym rok powinni wypełnić deklarację wywozu w głównej bazie danych SZWO (Main ODS Database), odnośnie do SZWO, którą zamierzają wywieźć.
 • W danym roku, w którym przedsiębiorca zamierza dokonać wywozu, należy złożyć wniosek o licencję wywozu w bazie danych SZWO (ODS Database), na podstawie deklaracji wywozu SZWO, która ma zostać wyeksportowana.

Więcej informacji znajduje się:

 1. W Podręczniku licencjonowania dla SZWO:
 • Część I – Informacje ogólne
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Informacje ogólne (cz. I wersja polska)
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Informacje ogólne (cz. I wersja angielska)
 • Część VI – Importerzy
 • Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Importerzy (cz. VI wersja polska)
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Importerzy (cz. VI wersja angielska)
 • Część VII – Eksporterzy
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Eksporterzy (cz. VII wersja polska)
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Eksporterzy (cz. VII wersja angielska)
 • Część VIII – Producenci
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Producenci (cz. VIII wersja angielska)
 • Część X – Laboratoria
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Laboratoria (cz. X wersja polska)
  Podręcznik licencjonowania dla substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) – Laboratoria (cz. X wersja angielska)
 1. Na stronie Komisji Europejskiej.
 2. W dokumentach udostępnionych przez Komisję Euriopejską.