Informacje dla użytkowników

Sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach

Przypominamy, że zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o SZWO i F-gazach (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

W związku z tym prosimy wszystkie te podmioty, które dotychczas nie przekazały tych informacji, o wypełnienie formatki  i przesłanie jej do BOWOiK w IChP na adres mailowy bowoik@ichp.lukasiewicz.gov.pl.

Please, be informed that according to art. 41 (1) of the Polish Act on Ozone Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases (the unified text is available in Polish Journal of Laws Dz.U. of 2018, item 2221) as well as based on Regulation (EC)1005/2009 amended by Regulation (EC) 744/2010 allentities (including legal and natural persons) that have fire protection systems or/and fire extinguishers containing halons intended for critical uses installed (including in any type of aircraft registered in Poland) are obliged to submit in electronic form by 28 February to the specialized unit that is Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) in Warsaw the reports containing information on halons:

  • contained in specific equipment or facilities as on 31 December of the preceding year
  • used to fill/refill that equipment in the preceding year
  • emitted from that equipment during the preceding year
  • stored as on 31 December of the preceding year

These entities are also obliged to submit information on developments in substituting halons with alternatives and activities undertaken in order to diminish emission of halons.

Therefore, we request that any entity that has not yet submitted the information listed above fills the form available for downloading and send it to Ozone Layer Protection Unit in ICRI to e-mail address bowoik@ichp.lukasiewicz.gov.pl.

(11 III 2019)


Raporty w zakresie SZWO

Raporty do Komisji Europejskiej (KE) za 2018 r. dotyczące SZWO, przekazywane na podstawie art. 27 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1005/2009.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR(Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu

Szczegółowe informacje dotyczące raportowania są dostępne w zakładce Raportowanie.

(29 I 2019)


Nowe instrukcje dla użytkowników SZWO

Na stronie Komisji https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en w części „Laboratory and analytical uses of ODS” (przycisk „consult our manuals”) są do pobrania nowe instrukcje (manuals) dla użytkowników SZWO do celów laboratoryjnych i analitycznych.

(10 I 2017)


Wzory wniosków i sprawozdań

Link do podstrony ze wszystkimi usługami MŚ: https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=102


Wzory wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust.8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych, składa się do ministra właściwego do spraw środowiska (art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz.881).

Wniosek oodstępstwo (plik .doc, rozmiar: 85,5 kB)

Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektro/nicznych znajdują się pod numerami 2016/10/04/3537, 2016/10/04/3536, 2016/10/04/3535, 2016/11/07/3640,opublikowane w dniu 10 października i w dniu 7 listopada 2016 r. wzory wniosków o odstępstwo,o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2052).

Odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odstepstwa-od-zakazu-wprowadzania-do-obrotu-i-stosowania-substancji-kontrolowanych-oraz


Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru

Wniosek o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1,z późn. zm.), składa podmiot starający się o uzyskanie wpisu do Rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych, obowiązany uzyskać wpis do ww. Rejestru.

Wniosek o wpis do ww. Rejestru składają przedsiębiorstwa produkujące, stosujące lub wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze substratów lub do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz przedsiębiorstwa stosujące substancje kontrolowane w charakterze substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia(WE) nr 1005/2009, oraz prowadzące niszczenie substancji kontrolowanych, zgodniez art. 22 i załącznikiem VII do tego rozporządzenia, obowiązane uzyskać wpis do ww. Rejestru.

Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych znajduje się pod numerem 2016/05/17/3328, opublikowany w dniu 17 maja br. Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru (Dz.U. z 2015 r. poz. 133).

Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorstw-i-operatorow-halony-substancje-kontrolowane-

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/rejestry_ewidence_archiwa/Rejestr_przedsiebiorstw_i_operatorow_12.2016.pdf

(19 XII 2016)