Raportowanie

Termin składania sprawozdań do Komisji Europejskiej
Przypominamy, że 31 marca 2021 upływa termin składania sprawozdań za 2020 r. do Komisji Europejskiej na portalu BDR przez importerów i eksporterów F-gazów luzem oraz importerów F-gazów w produktach i urządzeniach. Więcej informacji o raportowaniu do BDR znajdą Państwo na stronie https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en

Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 wymagane jest przekazywanie raportów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.


Kto powinien raportować?

  • Każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014 producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane.

Formularze raportu

Formularze raportu zostały ustanowione na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określającego format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Wypełniony formularz raportu należy składać do 31 marca bieżącego roku w systemie Business Data Repository (BDR) – internetowym systemie składania raportów zarządzanym przez Europejską Agencję Środowiska lub poprzez Rejestr HFC . Aby złożyć raport, konieczne jest posiadanie konta z nazwą użytkownika i hasłem w BDR lub w ECAS (serwisie autoryzacyjnym Komisji Europejskiej). W dokumencie „FAQ – Company reporting for Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases” znajdują się wskazówki dotyczące procedury składania raportów.

Z tego względu, że Komisja Europejska i Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) mają dostęp do systemu Business Data Repository (BDR), nie ma obowiązku przesyłania raportów bezpośrednio do nich.

Więcej informacji można znaleźć: