Informacje dla użytkowników

Informacja o zakazie wprowadzania do obrotu

Informujemy, że zgodnie z art. 11 ust.1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu:

– Chłodziarek i zamrażarek do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamknięte urządzenia) zawierających HFC o GWP równym 150 lub większym.

– Wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych do zastosowań komercyjnych o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500  (w tłumaczeniu polskim podano błędnie: o GWP równym 1 500  lub większym, co zostało skorygowane w Sprostowaniu zamieszczonym w Dz. Urz. UE 297/42 z dnia 15.10.2014 r.).

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w broszurze informacyjnej : „Availability of alternatives to HFCs in commercial refrigeration in the EU” dostępnej tutaj.

(4 XI 2021)


Jak znaleźć audytora rocznych sprawozdań do BDR?

Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej potwierdzenie, że wszyscy audytorzy, którzy są uprawnieni do dokonywania audytów sprawozdań dotyczących F-gazów przekazywanych przez podmioty do Komisji Europejskiej (do BDR) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 517/2014, mogą zarejestrować się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/ tak, aby potencjalni klienci mogli łatwiej znaleźć firmę, która przeprowadzi audyt. W związku z tym w celu znalezienia audytora importerzy HFC luzem w ilości 10 000 ton CO² eq lub więcej rocznie oraz importerzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC w ilości 100 ton CO² eq lub więcej rocznie mogą znaleźć audytora na tej stronie.

Przypominamy, że termin przekazywania sprawozdań do BDR za 2019 rok upływa 31 marca 2020 r.

(3 III 2020)


Broszura dla użytkowników

Broszura „Availability of alternatives to HFCs in commercial refrigeration in the EU” zawierająca informacje o alternatywnych dla HFC o wysokim GWP rozwiązaniach dla urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach, w szczególności wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych.

(30 VII 2019)


Broszura dla użytkowników

Europejskie Stowarzyszenia AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE wspólnie opracowały broszurę „Protect your business – Buy refrigerants fromsafe sources!” informującą o zagrożeniach związanych z zakupem F-gazów ze źródeł niewiadomego pochodzenia, poruszającą kwestie związane z nielegalnym handlem.

(24 VII 2019)


Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest już dostępne polskie tłumaczenie zaktualizowanej wersji opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które można pobrać ze strony internetowej KE.
(22 V 2019)


Deklaracja dla importerów HFC w 2020 r.

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0506(02)&from=PL zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.”.

Zgodnie z tym zawiadomieniem deklaracje będzie można zgłaszać do Komisji Europejskiej od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r. godz.13:00. Wskazówki, jak to zrobić, można pobrać ze strony Komisji Europejskiej.
(6 V 2019)

Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest dostępna zaktualizowana wersja opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated green house gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które w wersji angielskiej można pobrać ze strony internetowej KE. Tłumaczenia na inne wersje językowe powinny być dostępne pod koniec marca 2019.

(26 II 2019)