Informacje dla użytkowników

Informacja dla podmiotów przekazujących sprawozdania do portalu BDR

Informujemy, że pod linkiem https://tiny.pl/w2ctf dostępne jest tłumaczenie polskie dokumentu FAQ (najczęściej zadawane pytania) dotyczącego przekazywania sprawozdań rocznych do portalu BDR Komisji Europejskiej. Pod kolejnym linkiem https://tiny.pl/w2ctw jest dostępna informacja o zmianach w tekście już wprowadzonych w wersji angielskiej, ale jeszcze nie wprowadzonych w wersji polskiej.

8 III 2023


Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest dostępna zaktualizowana w grudniu 2021 r. wersja opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które w wersji angielskiej można pobrać jako „Guidance Document” z Zakładki „Authorization of quota” ze strony internetowej KE:

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/f-gas-portal-hfc-licensing-system-quota-allocation-authorisation-and-reporting_pl

(21 II 2022)


Informacja o zakazie wprowadzania do obrotu

Informujemy, że zgodnie z art. 11 ust.1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu:

– Chłodziarek i zamrażarek do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamknięte urządzenia) zawierających HFC o GWP równym 150 lub większym.

– Wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych do zastosowań komercyjnych o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500  (w tłumaczeniu polskim podano błędnie: o GWP równym 1 500  lub większym, co zostało skorygowane w Sprostowaniu zamieszczonym w Dz. Urz. UE 297/42 z dnia 15.10.2014 r.).

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w broszurze informacyjnej : „Availability of alternatives to HFCs in commercial refrigeration in the EU” dostępnej tutaj.

(4 XI 2021)


Jak znaleźć audytora rocznych sprawozdań do BDR?

Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej potwierdzenie, że wszyscy audytorzy, którzy są uprawnieni do dokonywania audytów sprawozdań dotyczących F-gazów przekazywanych przez podmioty do Komisji Europejskiej (do BDR) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 517/2014, mogą zarejestrować się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/home/ tak, aby potencjalni klienci mogli łatwiej znaleźć firmę, która przeprowadzi audyt. W związku z tym w celu znalezienia audytora importerzy HFC luzem w ilości 10 000 ton CO² eq lub więcej rocznie oraz importerzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC w ilości 100 ton CO² eq lub więcej rocznie mogą znaleźć audytora na tej stronie.

Przypominamy, że termin przekazywania sprawozdań do BDR za 2019 rok upływa 31 marca 2020 r.

(3 III 2020)