Aktualności

16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W dniu 16 września 2023 r. przypada 36 rocznica podpisania Protokołu Montrealskiego (PM) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i w tym dniu jest obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. W tym roku motto tej rocznicy to Fixing the ozone layer and reducing climate change.  Temat ten podkreśla, jakie korzyści związane z warstwą ozonową i klimatem zostały osiągnięte w ramach Protokołu montrealskiego poprzez stopniowe wycofywanie SZWO oraz realizację celów Poprawki z Kigali polegające na stopniowym ograniczaniu produkcji i zużycia HFC.

W raporcie Panelu Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM,  odbudowa warstwy ozonowej przebiega prawidłowo i oczekuje się, że około 2066 r. poziom ozonu nad Antarktyką powróci do poziomu z 1980 r.

Dodatkowo naukowcy stwierdzili, że:

 • stężenie chloru oraz bromu w troposferze pochodzącego ze SZWO stale spada.
 • skuteczna implementacja Poprawki z Kigali, która skupia się na wycofywaniu HFC, które charakteryzują się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP), może znacząco przyczynić się do uniknięcia wzrostu temperatury Ziemi o 0,50C do 2100 r.
 • rozwój sektora chłodniczego i klimatyzacji powinien mieć charakter zrównoważony, co oznacza podjęcie działań w zakresie stosowania alternatyw o niskim GWP, jak i zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu to doskonała okazja, aby podkreślić, że przez prawie 40 lat Protokół Montrealski odgrywał i nadal będzie odgrywać kluczową rolę w ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego oraz w zwalczaniu zmian klimatycznych.

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej, przygotowane przez Sekretariat Ozonowy UNEP, są dostępne na stronie https://ozone.unep.org/ozone-day/montreal-protocol-fixing-the-zone-layer-and-reducing-climate-change.


Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

Przypominamy, że 28 lutego 2023 r. mija termin złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie za rok 2022 należy złożyć w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., za pomocą elektronicznego formularza (poprzez BDS).

Przypisy:

[1] Dz. U. poz. 2065 z 2020 r.

(2 I 2023)


Zakaz wprowadzania do obrotu „innych pianek” w Unii Europejskiej

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r zaczyna obowiązywać zgodnie z Załącznikiem nr III do Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014 zakaz wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej „innych pianek”  zawierających jako czynniki spieniające HFC o GWP 150 lub większym (z wyjątkiem gdy są one wymagane, aby spełnić krajowe normy bezpieczeństwa).

Termin „innych pianek” – dotyczy wszystkich rodzajów pianek, poza piankami XPS, dla których zakaz już obowiązuje. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, zakaz obejmuje nie tylko same pianki, ale również wyroby spienione i produkty i urządzenia zawierające  pianki, a także przedmieszki poliolowe (pre-blended polyols), będące składnikami systemów do wytwarzania pianek poliuretanowych.

Przypominamy, iż termin „przekazanie do obrotu” oznacza zgodnie z ww. Rozporządzeniem „dostarczanie lub udostępnianie na rzecz innej strony w Unii po raz pierwszy, za opłatą lub nieodpłatnie, lub stosowanie na własny rachunek w przypadku producenta i obejmuje dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii”. W praktyce oznacza to zakaz przywozu „pianek” spoza UE przez importerów oraz ich sprzedaży na terytorium UE przez producentów w UE.

(15 XII 2022)


 

Światowy dzień ochrony klimatu Ozone Day 2022

Ozone Day 2022

16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W dniu 16 września 2022 r. przypada 35. rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

(SZWO) i w tym dniu jest obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. W tym roku motto tej rocznicy to „Global cooperation protecting life on earth”. Temat ten uwzględnia szerszy wpływ, jaki PM ma na zmiany klimatyczne oraz potrzebę współdziałania, nawiązywania i rozwijania globalnej współpracy w celu sprostania wyzwaniom klimatycznym i ochrony życia na Ziemi dla przyszłych pokoleń. 35. rocznica jest to czas zastanowienia się nad tym, co osiągnęliśmy i spojrzenia w przyszłość, co jeszcze możemy osiągnąć.

W raporcie z Panelu Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3% w ciągu 10 lat, co doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze nad północną półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r., nad półkulą południową do 2050 r., a nad regionami polarnymi do 2060 r. Wycofanie 99% SZWO w ramach PM skutecznie dopomogło w ograniczeniu wzrostu efektu cieplarnianego poprzez udaremnienie emisji 135 miliardów ton równoważnika CO₂ w okresie od 1990 r. do 2010 r.

Ponadto naukowcy stwierdzili, że :

 • stężenia chloru pochodzącego z SZWO w atmosferze osiągnęły maksimum ok. 2000 r. i następnie wskutek działań podjętych w PM zaczęły spadać i oczekuje się, ze ok. 2050 r. ich poziom powróci do poziomu z roku 1980.
 • Przy założeniu wdrożenia przez wszystkie kraje świata Poprawek z Kigali, które wprowadziły do PM jako substancje kontrolowane zamienniki SZWO – wodorofluorowęglowodory (HFC) będzie można uniknąć wzrostu o 0,2-0,4°C do 2100 r. średniej temperatury na Ziemi spowodowanej emisją HFC. Obecnie Poprawki z Kigali ratyfikowało już 137 krajów.
 • Istnieją dostępne alternatywy o niskim GWP dla wszystkich SZWO i w większości zastosowań także dla HFC, więc Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla bardziej ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji, zwłaszcza takich, w których wykorzystuje się urządzenia o niskim zużyciu energii.

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej przygotowane przez Sekretariat Ozonowy UNEP, są dostępne na stronie https://ozone.unep.org/montreal-protocol-global-cooperation-protecting-life-on-earth

(1 IX 2022)


Propozycje tekstów znowelizowanych Rozporządzeń 1005/2009 i 517/2014 PE i Rady

Informujemy, ze na stronach : https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/ods_proposal_en.pdf oraz https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gases_proposal_en.pdf  zostały zamieszczone przygotowane przez Komisję Europejską propozycje tekstów znowelizowanych rozporządzeń PE i Rady: 1005/2009  (dotyczy SZWO) oraz 517/2014 (dotyczy F-gazów).

Pod linkami: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12310-Ozone-layer-protection-review-of-EU-rules_en oraz https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Fluorowane-gazy-cieplarniane-przeglad-przepisow-UE-2015-2020-_pl można znaleźć także inne dokumenty związane z nowelizacją tych Rozporządzeń oraz kolejne linki do przekazywania ewentualnych uwag w ramach konsultacji publicznych. Termin przekazywania uwag: do 9.06.2022 do północy.

Wkrótce rozpocznie się proces negocjacyjny tych aktów prawnych w Radzie UE.

(19 IV 2022)


Termin złożenia sprawozdania rocznego do portalu BDR Komisji Europejskiej

Przypominamy, że 31 marca mija termin złożenia do portalu BDR Komisji Europejskiej zarządzanego przez Agencję EEA sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia  nr 517/2019 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przywozu spoza UE i wywozu do UE, a także niszczenia i stosowania jako substrat substancji wymienionych w Zał. Nr I i II tego Rozporządzenia. Podobne przypomnienia zostały wysłane z portalu BDR do wszystkich podmiotów zarejestrowanych na tym portalu. Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/f-gas-portal-hfc-licensing-system-quota-allocation-authorisation-and-reporting_pl

(15 II 2022)


28 lutego mija termin złożenia sprawozdania

Przypominamy, że 28 lutego 2022 r. mija termin złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie za rok 2021 należy złożyć w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r., za pomocą elektronicznego formularza (poprzez BDS).

Przypisy:

[1] Dz. U. poz. 2065 z 2020 r.

(3 I 2022)


Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie przywozu SZWO w 2022 r.

 Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała już zawiadomienie o możliwości składania deklaracji na portalu F-gas Portal na przyznanie kontyngentu uprawniającego do przywozu SZWO luzem w 2022 r. spoza Unii Europejskiej do dozwolonych celów (w przypadku Polski są to: zastosowania laboratoryjne i analityczne, zastosowanie jako substrat w procesach chemicznych oraz zastosowanie halonów do celów krytycznych) [do pobrania tutaj]. Deklaracje mogą składać do 17.06.2021 r. importerzy, którzy są już zarejestrowani w systemie wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) lub złożą stosowny wniosek o rejestrację przed dniem 17.05.2021. Formularz składania deklaracji będzie jednak dostępny tylko do dnia 17.05.2021 r. Importerzy, którzy nie dopełnili tego obowiązku nie będą mogli być uwzględnieni przez Komisję przy podziale kontyngentów jw. Przypominamy, że kontyngent przyznany na 2022 r. musi być wykorzystany (obowiązuje data wprowadzenia do obrotu w UE, czyli w praktyce data zwolnienia celnego) do 31.12.2022 oraz że na przywóz i wywóz SZWO, a także produktów i urządzeń zawierających SZWO obowiązuje uzyskanie licencji wydawanych przez Komisję Europejską.

(1 IV 2021)


Raporty do Komisji Europejskiej za 2020 r. w zakresie F-gazów oraz SZWO

Przypominamy o obowiązku raportowania w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-gazów) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO).

Raporty w zakresie F-gazów

Raporty do Komisji Europejskiej za 2020 r. dotyczące F-gazów, pozostałych F-gazów oraz produktów i urządzeń je zawierających, przekazywane na podstawie art. 19 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2020 r. do 31.03.2021 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDR helpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wymagane jest przekazywanie raportów do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

Kto powinien raportować?

Raport powinien złożyć:

 • każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach. Przypominamy, że w przypadku przywozu w ciągu roku kalendarzowego co najmniej 100 t ton ekwiwalentu CO2 HFC w fabrycznie napełnionych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła należy przekazać również do 31 marca raport niezależnego audytora, co w praktyce oznacza w tym przypadku obniżenie progu od którego należy przekazać raport do 100 t ekwiwalentu CO2.

Producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane [1].

Raporty w zakresie SZWO

Raporty do Komisji Europejskiej (KE) za 2020 r. dotyczące SZWO, przekazywane na podstawie art. 27 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1005/2009.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2020 r. do dnia 31.03.2021 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA. Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDR helpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Podstawa prawna

[1] zgodnie z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r., oraz rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r., rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2018/1992 z dnia 14 grudnia 2018 r. oraz rozporządzeniem  Wykonawczym Komisji (UE) nr 2019/522 z dnia 27 marca 2019 r.

(11 III 2021)


Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

Przypominamy, że 28 lutego 2021 r. mija termin złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Jednak w związku z tym, że 28 luty w tym roku wypada w niedzielę, to termin składania sprawozdań jest automatycznie przedłużony do 1 marca 2021 (poniedziałek).

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie za rok 2020 należy złożyć na formularzu w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., za pomocą elektronicznego formularza poprzez (BDS).

(11 II 2021)


Deklaracje na kontyngenty na przywóz HFC w 2022 r.

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała już zawiadomienie o możliwości składania deklaracji na portalu F-gas Portal na przyznanie kontyngentu uprawniającego do przywozu HFC luzem w 2022 r. spoza Unii Europejskiej jeśli przywieziona ilość HFC (w tym mieszanin) wyniesie 100 t CO2 eq lub więcej w ciągu roku [do pobrania tutaj]. Deklaracje mogą składać w okresie od 15.03.2021 do 15.04.2021 do godz. 13:00 importerzy, którzy są już zarejestrowani na F-Gas Portal lub złożą stosowny wniosek o rejestrację przed dniem 1.03.2021. Importerzy, którzy nie dopełnili tego obowiązku nie będą mogli być uwzględnieni przez Komisję przy podziale kontyngentów jw. Przypominamy, że kontyngent przyznany na 2021 r. musi być wykorzystany (obowiązuje data wprowadzenia do obrotu w UE, czyli w praktyce data zwolnienia celnego) do 31.12.2021.

(11 II 2021)


Konsultacje społeczne dotyczące rewizji Rozporządzenia 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 517/2014 do 31 grudnia 2022 r. Komisja Europejska jest zobowiązana do przedstawienia oceny potrzeby ewentualnej rewizji tego rozporządzenia. W związku z tym Komisja przygotowała odpowiedni kwestionariusz zawierający pytania dotyczące oceny działania tego rozporządzenia i ewentualnych proponowanych zmian.

Na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases można wejść w link Go to consultation… i odpowiedzieć on-line na te pytania. Jest to rodzaj konsultacji społecznej, więc kwestionariusz jest skierowany zarówno do instytucji, przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń, jak i do osób prywatnych. Termin do którego można odpowiadać na pytania zawarte w kwestionariuszu, to 29 grudnia 2020 r. Na tej samej stronie można też zapoznać się z uwagami do tzw. „mapy drogowej” („Road Map”) dotyczącej prac nad ewentualna rewizją Rozporządzenia 517/2014, zgłoszonymi przez różne podmioty działające w Unii Europejskiej.

(16 IX 2020)


16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W dniu 16 września 2020 r. przypada 33 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM)w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i w tym dniu jest obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. W raporcie Panelu Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3% w ciągu 10 lat, co doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze nad północną półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r., nad półkulą południową do 2050 r., a nad regionami polarnymi do 2060 r. Wycofanie 99% SZWO w ramach PM skutecznie dopomogło w ograniczeniu wzrostu efektu cieplarnianego poprzez udaremnienie emisji 135 miliardów ton równoważnika COw okresie od 1990 r do 2010 r. Ponadto naukowcy stwierdzili, że :

 • Stężenia chloru pochodzącego z SZWO w atmosferze osiągnęły maksimum ok. 2000 r. i następnie wskutek działań podjętych w PM zaczęły spadać i oczekuje się, ze ok. 2050 r. ich poziom powróci do poziomu z roku 1980.
 • Dziura ozonowa nad Antarktydą jest coraz mniejsza
 • Przy założeniu wdrożenia przez wszystkie kraje świata Poprawek z Kigali, które wprowadziły do PM jako substancje kontrolowane zamienniki SZWO – wodorofluorowęglowodory (HFC) będzie można uniknąć wzrostu o 0,2-0,4oC do 2100 r. średniej temperatury na Ziemi spowodowanej emisją HFC.
 • Istnieją dostępne alternatywy o niskim GWP dla wszystkich SZWO i w większości zastosowań także dla HFC, więc Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla bardziej ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii, zwłaszcza w sektorze chłodnictwa.

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej przygotowane przez Sekretariat Ozonowy UNEP są dostępne na stronie World Ozone Day 2020 webpage.

(9 IX 2020)


Przygotowania do prac w Komisji Europejskiej nad rewizją Rozporządzenia 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Komisja Europejska przygotowała wstępną informację o rozpoczęciu prac nad rewizją Rozporządzenia jw., dostępną pod linkiem https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases

Komisja przewiduje możliwość przekazywania uwag do tej wstępnej informacji do 7 września 2020 r., ale właściwe konsultacje społeczne rozpoczną się w III kwartale 2021 r i będą trwały 14 tygodni.

(22 VII 2020)


Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że od 19 maja 2020 do 19 czerwca 2020 można składać do Komisji Europejskiej deklaracje na przywóz substancji kontrolowanych będących SZWO spoza UE do celów wyjątkowych w 2021 r. Szczegóły w decyzji Komisji (link do decyzji tutaj).

(29 V 2020)


Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że od 14 kwietnia 2020 do 14 maja 2020 do godz. 13.00 można składać do Komisji Europejskiej deklaracje na przywóz HFC luzem w 2021 r. Wskazówki, jak to zrobić, są dostępne pod linkiem https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

(15 IV 2020)


Termin składania sprawozdań
Przypominamy, że 31 marca 2020 upływa termin składania sprawozdań za 2019 r. do Komisji Europejskiej na portalu BDR przez importerów i eksporterów F-gazów luzem oraz importerów F-gazów w produktach i urządzeniach. Więcej informacji o raportowaniu do BDR znajdą Państwo na stronie https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en

WAŻNE

Zgodnie z przepisami ustawy o SZWO i F-gazach (art. 47-49) szereg czynów polegających na uchybieniu obowiązkom wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) albo z tej ustawy podlega administracyjnym karom pieniężnym wymierzanym przez określone w ustawie organy (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej). Stosowne organy zostały w związku z tym wyposażone w ustawie o SZWO i F-gazach w odpowiednie uprawienia kontrolne (rozdział 9), jak również wytyczne w zakresie wysokości wymierzanych kar administracyjnych w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów (art. 51 ust. 5) – „uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami ustawy oraz skutki naruszenia”. Ponadto ustawodawca przewidział także możliwość odstąpienia od wymierzenia kary administracyjnej i umorzenia postępowania „jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec” (art. 51 ust. 6).

Mając na względzie ww. przepisy istnieją mechanizmy ustawowe umożliwiające wymierzenie przez właściwy organ odpowiednio niskiej administracyjnej kary pieniężnej albo odstąpienie od jej wymierzenia, w sytuacji gdy naruszenie przepisów jest częściowo lub całkowicie skutkiem np. ograniczeń w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że mechanizmy te zakładają przeprowadzenie przez właściwy organ stosownego postępowania administracyjnego, wykazania zaistnienia naruszenia przepisów i zebrania informacji oraz dowodów, na podstawie których możliwe będzie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy naruszeniem a okolicznościami (w omawianym przypadku zagrożeniem epidemicznym). Wymagać to będzie od właściwego organu każdorazowej analizy konkretnego przypadku naruszenia i towarzyszących mu okoliczności.

(24 III 2020)


F-gazy – możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych on-line (webinars) organizowanych przez Komisję Europejską w dniach 30 i 31 stycznia 2020 r.

Informujemy, że Komisja Europejska organizuje webinars jw. przeznaczone :

 • dla importerów F-gazów i audytorów rocznych sprawozdań z importu F-gazów przekazywanych do portalu BDR – w dniu 30.01.2020, godz. 9:00
 • dla importerów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających HFC i audytorów rocznych sprawozdań z importu takich urządzeń przekazywanych do portalu BDR – w dniu 30.01.2020, godz. 9:00

Zachęcamy do udziału w tych spotkaniach on-line. W celu dokonania rejestracji należy skontaktować się z firmą konsultingową organizującą te spotkania on-line, wysyłając zgłoszenie na adres f-gas@oeko.de

(16 I 2020)


Sprawozdania za 2019 rok w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

Przypominamy, że 28 lutego br. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 2158 z 2019 r.) w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie za rok 2019 należy składać na formularzu w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r., za pomocą elektronicznego formularza poprzez (BDS).

(3 I 2020)


Międzynarodowy dzień ochrony warstwy ozonowej – 16 września

W dniu 16 września 2019 r. przypada 32 rocznica podpisania Protokołu montrealskiego (PM) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). W opublikowanym w 2018 r. raporcie Panelu Naukowego PM stwierdza się, że wskutek działań podejmowanych w ramach PM od 2000 r. następuje stopniowe odradzanie się warstwy ozonowej Ziemi w tempie 1-3% w ciągu 10 lat, co doprowadzi do powrotu stężeń ozonu w stratosferze nad północna półkulą Ziemi do pierwotnego stanu już w 2030 r., nad półkulą południową do 2050 r., a nad regionami polarnymi do 2060 r. Wycofanie 99% SZWO w ramach PM skutecznie dopomogło w ograniczeniu wzrostu efektu cieplarnianego poprzez udaremnienie emisji 135 miliardów ton równoważnika COw okresie od 1990 r do 2010 r.

Z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ pogratulował krajom – Stronom PM sukcesów w wycofywaniu SZWO, podkreślając, że PM jest doskonałym przykładem międzynarodowego instrumentu, który umożliwił podjęcie globalnego wyzwania środowiskowego i nie tylko zapobiegł ubożeniu warstwy ozonowej, ale także poprzez uzgodnienie w 2016 r. Poprawek z Kigali, które ratyfikowało już 81 krajów, skutecznie przyczynił się do walki z globalnym ociepleniem. Ocenia się, że dzięki wycofywaniu z produkcjii zużycia substancji HFC w ramach Poprawek z Kigali, nie dopuści się do wzrostu temperatury na Ziemi do końca obecnego stulecia o 0,4oC. W konkluzji Sekretarz Generalny stwierdził, że Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej powinien stać się inspiracją dla bardziej ambitnych działań w zakresie wprowadzania alternatywnych technologii w sektorze chłodnictwa, co będzie m.in. przedmiotem obrad Szczytu Klimatycznego jaki odbędzie się wkrótce w siedzibie ONZ Nowym Jorku.

(16 IX 2019)


Podręcznik postępowania z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi
Fundacja Ochrony Klimatu PROZON opracowała „Podręcznik postępowania z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi”, który może być przydatnym materiałem dla firm serwisowych i operatorów urządzeń.
Podręcznik zawiera następujące elementy:
· Cykl życia czynników chłodniczych
· Regulacje prawne
· Odzysk czynników chłodniczych
· Recykling czynników chłodniczych
· Regeneracja czynników chłodniczych
· Likwidacja urządzenia
Podręcznik dostępny jest tutaj.
(21 VIII 2019)


Broszura dla użytkowników

Broszura „Availability of alternatives to HFCs in commercial refrigeration in the EU” zawierająca informacje o alternatywnych dla HFC o wysokim GWP rozwiązaniach dla urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach, w szczególności wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych.

Broszura w języku angielskim jest dostępna tutaj.

(30 VII 2019)


Broszura dla użytkowników

Europejskie Stowarzyszenia AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE wspólnie opracowały broszurę „Protect your business – Buy refrigerants fromsafe sources!” informującą o zagrożeniach związanych z zakupem F-gazów ze źródeł niewiadomego pochodzenia, poruszającą kwestie związane z nielegalnym handlem.

Broszura w języku angielskim do pobrania tutaj.

(24 VII 2019)


XVIII Konferencja Europejska

W dniach 6-7.06.2019 r. w Mediolanie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom oraz regulacjom prawnym dotyczącym sektora chłodniczego i urządzeń klimatyzacyjnych.

Link do materiałów z prezentacji przedstawionych na XVIII Konferencji Europejskiej – “The latest technology inrefrigeration and air conditioning”.

(26 VI 2019)


Deklaracja dla importerów HFC w 2020 r.

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0506(02)&from=PL zostało opublikowane „Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.”.

Zgodnie z tym zawiadomieniem deklaracje będzie można zgłaszać do Komisji Europejskiej od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r. godz.13:00. Wskazówki, jak to zrobić, można pobrać ze strony KomisjiEuropejskiej https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

(6 maja 2019)


Sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach

Przypominamy, że zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o SZWO i F-gazach (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub obiektach na dzień 31grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

W związku z tym prosimy wszystkie te podmioty, które dotychczas nie przekazały tych informacji o wypełnienie formatki (do pobrania tutaji przesłanie jej do BOWOiK w IChP na adres mailowy bowoik@ichp.lukasiewicz.gov.pl.

Please, be informed that according to art. 41 (1) of the Polish Act on Ozone Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases (the unified text is available in Polish Journal of Laws Dz.U. of 2018, item 2221) as well as based on Regulation (EC)1005/2009 amended by Regulation (EC) 744/2010 allentities (including legal and natural persons) that have fire protection systems or/and fire extinguishers containing halons intended for critical uses installed (including in any type of aircraft registered in Poland) are obliged to submit in electronic form by 28 February to the specialized unit that is Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) in Warsaw the reports containing information on halons:

 • contained in specific equipment or facilities as on 31 December of the preceding year
 • used to fill/refill that equipment in the preceding year
 • emitted from that equipment during the preceding year
 • stored as on 31 December of the preceding year

These entities are also obliged to submit information on developments in substituting halons with alternatives and activities undertaken in order to diminish emission of halons.

Therefore, we request that any entity that has not yet submitted the information listed above fills the form available for downloading=>(DOWNLOAD) and send it to Ozone Layer Protection Unit in ICRI to e-mail address bowoik@ichp.lukasiewicz.gov.pl.

(11 III 2019)


Ważna informacja dla importerów urządzeń zawierających HFC

Informujemy, że jest dostępna zaktualizowana wersja opracowania przygotowanego przez KE „Wskazówki dla importerów urządzeń” (Information for importers of equipment containing fluorinated green house gases on their obligations under the EU F-gas Regulation), które w wersji angielskiej można pobrać ze strony internetowej KE. Tłumaczenia na inne wersje językowe powinny być dostępne pod koniec marca 2019.

(26 II 2019)


Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów oraz SZWO

Przypominamy o obowiązku raportowania w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-gazów) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO).

Raporty w zakresie F-gazów

Raporty do Komisji Europejskiej za 2018 r. dotyczące F-gazów, pozostałych F-gazów oraz produktów i urządzeń je zawierających, przekazywane na podstawie art. 19 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/201.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line nastronie BDR (Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt wprzypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 wymagane jest przekazywanie raportów do 31marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

Kto powinien raportować?

Raport powinien złożyć:

 • każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu COfluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami, którym zostały przekazane kontyngenty;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach.

Producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane [1].

Przypisy: [1] zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r., oraz rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. i rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2018/1992 z dnia14 grudnia 2018 r.
Raporty w zakresie SZWO

Raporty doKomisji Europejskiej (KE) za 2018 r. dotyczące SZWO, przekazywane na podstawie art. 27 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1005/2009.

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR(Business Data Repository) obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów.

Kontakt w przypadku pytań: BDRhelpdesk lub BDR.helpdesk@eea.europa.eu

(29 I 2019)


Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

Przypominamy, że 28 lutego 2019 r. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi F-GAZY lub SZWO;
 • wywozi F-GAZY lub SZWO;
 • stosuje F-GAZY lub SZWO (w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych) w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO (w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych);
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.


Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie za rok 2018 należy składać na formularzu w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r., za pomocą elektronicznego formularza poprzez (BDS).

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań są dostępne na stronie internetowej wyspecjalizowanej jednostki, tj. http://www.bds.ichp.lukasiewicz.gov.pl

Przypisy: [1] Dz. U. poz. 2221 z 2018 r. z późn. zm.


Polska Stroną Poprawek z Kigali do Protokołu montrealskiego

W dniu 7 stycznia 2019 r. Polska ratyfikowała Poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego, w których wprowadzono do tej międzynarodowej umowy substancje HFC jako substancje kontrolowane. Poprawki, które ratyfikowało już 65 krajów z całego świata, w tym 25 państw członkowskich UE, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Ratyfikacja Poprawek przez Polskę nie spowoduje zmiany w przepisach krajowych dotyczących F-gazów, gdyż stanowią one uzupełnienie przepisów UE, które są bardziej restrykcyjne niż postanowienia Poprawek.

Lista krajów – Stron Protokołu montrealskiego, które ratyfikowały Poprawki, jest dostępna na stronie https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2-f&chapter=27&clang=_en