Dział Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) 
znajdą Państwo tutaj: www.cro.ichp.pl

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS)

o SZWO i FGC dostępne są tutaj: www.bds.ichp.pl

(Jeśli po wpisaniu jednego z adresów jw. pojawi się strona logowania CRO lub BDS, a nie strona informacyjna CRO lub BDS, należy wyczyścić historię przeglądarki i ponownie wpisać w nią ten adres)

kontakt: kontakt@cro.ichp.pl lub kontakt@bds.ichp.pl

tel.  +48 517 883 178, +48 517 883 179, +48 517 883 180, +48 500 433 297


Podstawowym celem działania BOWOiK jest zapewnienie realizacji zobowiązań Polski wynikających z protokołu montrealskiego oraz przepisów europejskich i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów).

BOWOiK działa w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej, wykonując zadania Instytutu jako wyspecjalizowanej jednostki wskazanej w art. 17 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.

Zakres działalności (na podstawie art. 16 Ustawy jw.):

 • Prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO);
 • Sporządzanie analiz i opracowań danych zawartych w:
  • CRO;
  • zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 14 ust. 10 Ustawy;
 • Prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy, oraz sporządzanie analiz i opracowań danych przekazywanych do tej bazy oraz danych zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 40 ust. 6 i art. 41 ust. 5 Ustawy;
 • Wykonywanie bieżących zaleceń Unii Europejskiej w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, obejmujące w szczególności:
  • analizę i opiniowanie materiałów dotyczących substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych i publikowanych przez Komisję Europejską lub inne organy Unii Europejskiej;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i Komisji Europejskiej, w tym gromadzenie kopii sprawozdań przekazywanych przez podmioty zgodnie z wymaganiami Komisji, a także sporządzanie analizy danych w nich zawartych;
  • opracowywanie raportów i dokumentacji wynikających z przepisów Unii Europejskiej i wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej lub innych organów Unii Europejskiej;
  • opracowywanie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej;
 • Opiniowanie wniosków o odstępstwa, o których mowa w art. 6 Ustawy;
 • Sporządzanie analiz i opracowań na zlecenie organów administracji publicznej innych niż minister właściwy do spraw środowiska oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców.