Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

 zatrudni

 Lidera obszaru w pionie badawczym w zakresie polimerów i zaawansowanych materiałów polimerowych
w Zakładzie Technologii i Przetwórstwa Polimerów z funkcją Kierownika Zakładu

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców/badaczy i ekspertów z 32 instytutów Sieci ukierunkowanych m.in. na nauki chemiczne, techniczne, inżynieryjne oraz life science. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnego członka Zakładu badawczego posiadającego predyspozycje i doświadczenie zarządcze oraz entuzjastycznie nastawionego do realizacji różnorodnych projektów, w tym związanych z obszarem tworzyw sztucznych – polimerów, materiałów polimerowych o specjalnych, innowacyjnych, zaawansowanych właściwościach a także interdyscyplinarnych m. in. w zakresie biosyntezy i biotransformacji czy farmacji. W Naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 • Nadzór merytoryczny nad realizacją prac badawczo-rozwojowych w obszarze polimerów i materiałów polimerowych o zaawansowanych właściwościach oraz projektów interdyscyplinarnych.
 • Kreowanie i inspirowanie oraz koordynowanie pracami w zakresie inicjowania nowych tematów badawczych związanych z obszarem działalności Zakładu.
 • Weryfikacja wyników badań i sprawozdań sporządzanych dla potrzeb prowadzonych  projektów badawczo-rozwojowych oraz analiza, interpretacja, publikowanie/patentowanie wyników prowadzonych prac.
 • Organizacja pracy w Zakładzie.
 • Zarządzanie zespołami pracowniczymi oraz projektowymi i nadzór nad realizacją prac badawczych zgodnie z harmonogramem i budżetem.
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Łukasiewicz – IChP.
 • Współpraca z przemysłem na etapie pozyskiwania projektów, realizacji oraz wdrożenia wyników.

Profil kandydata:

 • Stopień co najmniej doktora w obszarze chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej lub pokrewnym.
 • Potwierdzone kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania będą dodatkowym atutem.
 • Co najmniej 8-letnie doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej w tematyce zbieżnej z działalnością Zakładu, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi.
 • Znajomość branży i trendów rynkowych w obszarze polimerów i materiałów polimerowych.
 • Znajomość podstawowych zasad budżetowania, analizy finansowej, opłacalności projektów oraz wysoka kultura we współpracy z klientami biznesowymi.
 • Umiejętność zarządzania zespołami projektowymi.
 • Kreatywność, samodzielność i nastawienie na realizację założonych celów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego (płynność porozumiewania się i czytania specjalistycznej literatury).

Korzyści:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz-IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 • Udział w realizacji ambitnych projektów z użyciem wysokiej klasy sprzętu.
 • Szeroka współpraca z partnerami naukowymi i biznesowymi.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Szkolenia wstępne oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dobrą, koleżeńską atmosferę pracy.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 25.05.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.