Karolina Rolińska z tytułem doktora

Miło nam poinformować, że mgr inż. Karolina Rolińska z Sekcji Biomateriałów Grupy Badawczej Technologii Polimerów 24 kwietnia 2023 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Polimery z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych – badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami”. Promotorem rozprawy byli prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Andrzej Sikorski, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.

Świeżo upieczona Pani doktor opowiada o sobie:

W swojej karierze naukowej zajmuję się głównie polimerami do zastosowań biomedycznych. W celu poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z prowadzonymi przeze mnie badaniami uczestniczyłam w wymianach studenckich i stażach zagranicznych m. in. w Norwegii, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech oraz Chinach.

Ponadto według mnie naukowiec powinien posiadać komplementarną wiedzę również z innych dziedzin np. nowatorskiego rozwiązywania problemów. W związku z czym aktywnie uczestniczyłam w projektach związanych z Design Thinking (uczestnicząc w szkoleniach, kursach i wydarzeniach w tym obszarze) zlokalizowanych na Politechnice Łódzkiej, czy Politechnice Warszawskiej oraz w wydarzeniach międzynarodowych, takich jak „Międzynarodowa Akademia Dobrych Praktyk” zorganizowana na Uniwersytecie w Vigo w Hiszpanii, czy „Międzynarodowy tydzień projektowy” organizowany w Holandii.

Wykształcenie

Zainteresowanie nauką przejawiałam od młodych lat, dlatego kiedy aplikowałam do liceum, wybrałam profil biologiczno-chemiczno-fizyczny. Podczas studiów inżynierskich w dziedzinie inżynierii materiałowej wybrałam specjalizację dotyczącą inżynierii materiałów polimerowych, zaś na drugim stopniu – inżynierii polimerowych materiałów kompozytowych. Pozwoliło mi to zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi materiałów polimerowych. Jednak jako szczególnie interesująca gałąź tej dziedziny zawsze uznawałam perspektywę wykorzystania wspomnianych materiałów do celów medycznych. Uważając innowacje w dziedzinie aplikacji medycznych za kluczowe w rozwoju społeczeństwa, rozpoczęłam kolejne studia magisterskie, które pomogły mi połączyć moje zainteresowania i podnieść kompetencje – inżynieria biomedyczna.

W latach 2018-2023 uczestniczyłam realizowałam interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”. Realizowane były one we współpracy naukowej i dydaktycznej trzech wiodących ośrodków naukowych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Realizacji założeń rozprawy doktorskiej dokonywałam głównie na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizowałam projekt dotyczący polimerów z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych.

Najciekawsze realizowane projekty 

W podczas pracy w Łukasiewicz – IChP byłam referentem projektu o temacie: Elastyczne materiały chitozanowe folio- i powłokotwórcze o innowacyjnych właściwościach wytrzymałościowych i higienizujących. Celem prowadzonych badań naukowych było opracowanie nowoczesnych materiałów opakowaniowych, które przedłużą trwałość produktów spożywczych. Opracowana w ramach projektu technologia jest rozwijana i w przyszłości może posłużyć do ograniczenia marnotrawienia żywności oraz zastąpienia tworzyw sztucznych stosowanych w materiałach opakowaniowych, materiałami przyjaznymi środowisku.

Pasja

W wolnym czasie, zwłaszcza podczas wyjazdów zagranicznych; zajmuję się fotografią uliczną. Na co dzień zaś, usiłuję przystosować mojego adoptowanego psa do norm panujących w społeczeństwie 😉

Kilka słów o pracy doktorskiej i jej tematyce 

Zrealizowana rozprawa doktorska pod tytułem „Polimery z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych – badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami” miała na celu przeprowadzenie prac badawczych, które oprócz celów czysto poznawczych były mocno ukierunkowane na zastosowania praktyczne. Badania syntetyczne zostały wsparte rozważaniami teoretycznymi. Uzyskane wyniki symulacji komputerowych polimerów rzuciły nowe światło na możliwość prowadzenia syntez wieloetapowych wspomaganych symulacjami Monte Carlo. Opracowanie algorytmu dynamicznej cieczy sieciowej umożliwi planowanie syntez poli(węglano-uretano-moczników) o różnych strukturach, w tym układów usieciowanych oraz rozpuszczalnych.  Zastosowane interdyscyplinarne podejście umożliwiło połączenie badań symulacyjnych i eksperymentalnych, a w konsekwencji lepsze zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami powstałych układów makromolekularnych, a w konsekwencji zapewniło zwiększenie potencjalnego spektrum zastosowań tych materiałów. Ponadto na podstawie rozpuszczalnych struktur polimerów otrzymano i scharakteryzowano włókniny elektroprzędzone. Podczas stażu na Chińskim Uniwersytecie w Hong Kongu potwierdziłam biozgodność otrzymanych włóknin, które mogą znaleźć zastosowanie w inżynierii tkankowej.

Całościowy dorobek naukowy mojej osoby składa się z 7 publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach, z listy filadelfijskiej o wysokim czynniku wpływu (IF = 28,837). Na dorobek naukowy składają się również wystąpienia na konferencjach naukowych: 2 wykłady i 3 plakaty na konferencjach międzynarodowych oraz 10 plakatów na konferencjach krajowych.

Gratulujemy!